<wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
<option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>

 • 400-8899-564

  Cau h?i th??ng g?p  T?ng quan v? s?n ph?m MFC và MFM


  2023/01/09 S? l?n xem:96

  MFC, Mass Flow Controller (vi?t t?t MFC), là m?t thi?t b? ?n ??nh dòng khí có th? ???c ?i?u khi?n t? ??ng b?ng tay ho?c k?t n?i v?i máy tính ?? ?i?u khi?n dòng khí nhanh chóng và chính xác trên m?t ph?m vi r?ng h?n. Ngay c? khi áp su?t h? th?ng dao ??ng ho?c nhi?t ?? m?i tr??ng thay ??i nh?, nó s? kh?ng ?nh h??ng ??n ho?t ??ng bình th??ng c?a nó. V? nguyên t?c, kh?ng c?n bù nhi?t ?? và áp su?t.

  *MFC :MF-10AC,MF-10DC,MF-200DC,MF200DHC, MF-300DC,MF-300DHC,

  MF-400DC,MF400DHC,MF-500DC,MF-500DHC,MF-600DC,MF-600DHC............

  MFM, Mass Flow Meter (vi?t t?t là MFM), là m?t thi?t b? ?o l?u l??ng khí khác nhau ?? ?o l?u l??ng khí nhanh và chính xác trên m?t ph?m vi r?ng h?n.

  *MFM : MF-10AM,MF-10DM,MF-200DM,MF-200DHM, MF-300DM,MF300DHM,

  MF-400DM,MF400DHM,MF-500DM,MF500DHM,MF-600DM,MF-600DHM...........

  (1) ?o l??ng và ki?m soát l?u l??ng khí

  Vi?c ?o và ki?m soát l?u l??ng khí kh?ng b? m?t do bi?n ??ng nhi?t ?? ho?c áp su?t, và ??i v?i h?u h?t các h? th?ng ?o và ki?m soát l?u l??ng khí, r?t khó ?? tránh bi?n ??ng áp su?t c?a h? th?ng và thay ??i nhi?t ?? m?i tr??ng và m?i tr??ng. ??i v?i b? ?i?u khi?n l?u l??ng khí chính xác, nó kh?ng ?áng k?.

  (2) T? ??ng hóa ?i?u khi?n ?o khí

  MFC có th? xu?t các phép ?o l?u l??ng khí thành tín hi?u ?i?n tiêu chu?n. ?i?u này r?t d? dàng ?? th?c hi?n hi?n th? k? thu?t s? l?u l??ng, ?o l?u l??ng tích l?y t? ??ng, ghi d? li?u t? ??ng, qu?n ly máy tính, v.v. và c?ng có th? th?c hi?n ?i?u khi?n t? ??ng l?u l??ng. Ph??ng pháp ?i?u khi?n tín hi?u ?i?n t? c?a s?n ph?m này là Digital+Analog. Tín hi?u ??u vào và ??u ra là 0~5V/4~20mA ho?c Rs485.

  (3) Dòng ch?y có th? ???c ki?m soát ??nh l??ng chính xác

  MFC có th? ki?m soát chính xác l??ng khí, ?i?u này chính xác h?n ??i v?i nhi?u quy trình c?ng ngh? ?? ki?m soát dòng ch?y, ki?m soát t? l? các lo?i khí khác nhau. S?n ph?m này có ph?m vi dòng ch?y r?ng h?n, ph?m vi ki?m soát dòng ch?y là 2~100% ph?m vi ??y ?? (t? l? ph?m vi là 50: 1).

  (4) Ph??ng pháp k?t n?i

  S?n ph?m này h? tr? tín hi?u analog 0-5V/4-20mA và ?i?u khi?n tín hi?u k? thu?t s? RS485, có th? ???c s? d?ng v?i Read Out Box, PLC và PC.  a片久久资源吧,天天干天天干天天干天天干天天日天天日,91福利国产日韩,观看在线欧美国产
  <wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
  <option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>