<wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
<option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>

 • 400-8899-564

  Cau h?i th??ng g?p  ??ng h? ?o l?u l??ng khí ?o t?c ?? dòng ch?y cao nh? th? nào?


  2023/01/13 S? l?n xem:93

  Ph?n ?ng ?i?u khi?n nhanh kh?ng ch? ??m b?o thi?t b? ??t ???c giá tr? cài ??t nhanh chóng mà còn duy trì dòng ch?y ?n ??nh ?? tránh b? ?nh h??ng b?i bi?n ??ng áp su?t. T?c ?? ph?n ?ng c?a m?t thi?t b? ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c ?o l??ng ?? chính xác và ki?m soát dòng ch?y ?n ??nh.

  H?ng s? th?i gian v?t ly

  H?ng s? th?i gian v?t ly, ???c bi?u di?n b?ng ch? cái Hy L?p Tau, là m?t trong s? ít các tiêu chí ngày nay ???c s? d?ng ?? m? t? th?i gian ?áp ?ng, c? th? là: th?i gian c?n thi?t cho m?t b? ?i?u khi?n l?u l??ng kh?i ?? ??t ???c m?t t? l? ph?n tr?m nh?t ??nh c?a giá tr? thi?t l?p, ???c ??nh ngh?a là 1-1/e, trong ?ó e là m?t s? v? t? ?óng vai trò là c? s? logarit t? nhiên có giá tr? 2,72, vì v?y 1-1/e là 63,2% giá tr? thi?t l?p. M?c dù ??nh ngh?a này là m?t tiêu chu?n v?t ly, nh?ng nó có th? kh?ng nói lên nhi?u ?i?u, vì 36,8% giá tr? thi?t l?p còn l?i có th? m?t nhi?u th?i gian h?n ho?c ít h?n 63,2% tr??c ?ó. B? ?i?u khi?n l?u l??ng ch?t l??ng m?t 7,4 mili giay ?? ??t ???c 63,2% giá tr? thi?t l?p.

  Tùy y ch? ??nh vùng thay ??i ph?n tr?m giá tr? cài ??t

  Nhi?u th?ng s? k? thu?t c?a b? ?i?u khi?n l?u l??ng ch?t l??ng s? d?ng các bi?n th? trong kho?ng ph?n tr?m giá tr? cài ??t ?? xác ??nh t?c ?? ph?n h?i c?a thi?t b?, ch?ng h?n nh? th?i gian c?n thi?t ?? ??t ???c 90% giá tr? cài ??t. Vì ???ng cong ph?n ?ng ?i?u khi?n 10% thay ??i ?áng k?, t?c ?? ph?n ?ng ?i?u khi?n k?t qu? có th? kh?ng t??ng ???ng v?i hi?u su?t ?i?u khi?n th?c t?. B? ?i?u khi?n l?u l??ng ch?t l??ng m?t 11,4 mili giay ?? ??t ???c giá tr? thi?t l?p, và kho?ng cách ?ó l?n h?n nhi?u, kho?ng cách d??i 10% và trên 90%. ??i v?i bi?u ?? này, n?u b?n xác ??nh t?c ?? ph?n h?i c?a thi?t b? theo th?i gian t? 10% ??n 90% giá tr? cài ??t, thì k?t lu?n là 6 ??n 7 mili giay.

  S? d?ng nguyên t?c khu?ch tán nhi?t, c?ng ngh? khu?ch tán nhi?t là m?t c?ng ngh? có hi?u su?t t?t và ?? tin c?y cao trong ?i?u ki?n kh?c nghi?t. Y?u t? c?m bi?n ?i?n hình c?a nó bao g?m hai ?i?n tr? nhi?t (Platinum RTD), m?t c?m bi?n t?c ?? và m?t c?m bi?n nhi?t ?? t? ??ng bù ??p cho s? thay ??i nhi?t ?? c?a khí. Khi hai RTD ???c ??t trong m?i tr??ng, c?m bi?n t?c ?? ???c làm nóng ??n m?t nhi?t ?? kh?ng ??i trên nhi?t ?? m?i tr??ng và c?m bi?n nhi?t ?? khác ???c s? d?ng ?? c?m nh?n nhi?t ?? m?i tr??ng. L?u l??ng kh?i khí ch?y qua c?m bi?n t?c ?? ???c tính b?ng l??ng truy?n nhi?t c?a ph?n t? c?m bi?n.

  T?c ?? dòng khí t?ng lên và l??ng nhi?t mà m?i tr??ng mang ?i t?ng lên. Làm cho nhi?t ?? c?m bi?n gi?m theo. ?? duy trì nhi?t ?? kh?ng ??i, dòng ?i?n làm vi?c th?ng qua c?m bi?n nên ???c t?ng lên, và kích th??c hi?n t?i m?t ph?n t?ng này t? l? thu?n v?i t?c ?? dòng ch?y c?a m?i tr??ng. Sau khi v?n hành ??ng h? ?o l?u l??ng khí trong m?t th?i gian n?u phát hi?n ra s? s?t gi?m áp su?t c?a b? l?c t?ng lên, nên làm s?ch b? l?c ho?c thay th? ph??ng ti?n l?c, n?u phát hi?n ra s? s?t gi?m áp su?t c?a ??ng h? ?o l?u l??ng t?ng lên, nghiêm c?m x? khí ??t ng?t ?? tránh làm h?ng bánh r?ng bên trong ??ng h?.  a片久久资源吧,天天干天天干天天干天天干天天日天天日,91福利国产日韩,观看在线欧美国产
  <wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
  <option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>