<wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
<option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>

 • 400-8899-564

  Cau h?i th??ng g?p  C?n l?p ??t b? l?c ? ??u tr??c c?a ???ng ?ng ?o l?u l??ng khí?


  2023/01/13 S? l?n xem:113

  Khi th? áp su?t ???ng ?ng, b?n nên chú y ??n ph?m vi ?o áp su?t c?a c?m bi?n áp su?t ???c c?u hình b?i ??ng h? ?o l?u l??ng khí th?ng minh ?? tránh quá áp làm h?ng c?m bi?n áp su?t. ??ng h? ?o l?u l??ng có th? ???c thi?t l?p theo ph??ng v? d?c, ngang ho?c nghiêng tùy y theo d?u h??ng dòng ch?y. Khi ??ng h? ?o l?u l??ng khí ho?t ??ng, b?n kh?ng ???c phép m? n?p sau ?? thay ??i các th?ng s? xu?t hi?n, n?u kh?ng nó s? ?nh h??ng ??n ho?t ??ng bình th??ng c?a ??ng h? ?o l?u l??ng khí, b?n có c?n cài ??t b? l?c ? ??u tr??c c?a ???ng ?ng ?o l?u l??ng khí kh?ng?

  L?u y b?i tr?n c?a nó s?c d?u b?i tr?n th??ng xuyên theo ph??ng pháp ???c cung c?p b?i nhà s?n xu?t. ??ng th?i, n?u dòng khí t?c ?? cao ch?a các h?t r?n l?n h?n thì r?t d? phá h?y cánh tuabin, vì v?y ??ng h? ?o l?u l??ng khí tuabin phía tr??c ???ng ?ng nên ???c l?p ??t b? l?c. Chú y y?u t? qu?y nhi?u nh?y c?m nên tránh qu?y nhi?u t? tr??ng m?nh bên ngoài.

  Trong c?ng vi?c c?a các s?n ph?m d?u m? khác nhau nh? m?t ph??ng ti?n truy?n th?ng, l?i s? ???c t?o ra, do ?ó, nó có th? ???c th?c hi?n ?? hi?u chu?n l?u l??ng k? giá tr? hi?n th? ph??ng ti?n truy?n th?ng và ph??ng ti?n truy?n th?ng làm vi?c phù h?p ?? gi?m l?i k?t qu?. Khi s? d?ng l?u l??ng khí chung ?? ?o nhi?t ?? kh?ng ?n ??nh c?ng có th? gay ra l?i, vì v?y yêu c?u ??ng h? ?o l?u l??ng khí ph?i nh?t quán nh?t có th? khi s? d?ng.

  Khi ??ng h? ?o l?u l??ng khí c?n ph?i có tín hi?u truy?n xa, nên truy c?p vào ngu?n ?i?n bên ngoài (8~24) VDC theo yêu c?u c?a "ch? s? hi?u su?t ?i?n", c?m truy c?p tr?c ti?p vào ngu?n ?i?n 220VAC ho?c 380VAC t?i c?ng ??u ra tín hi?u. Khi ??a vào ho?t ??ng, van l?u l??ng khí lên và xu?ng nên ???c m? t? t? ?? tránh lu?ng kh?ng khí ngay l?p t?c quá nhanh và làm h?ng c?n tr?c.

  C?n có ?? kh?ng gian t?i v? trí l?p ??t ??ng h? ?o l?u l??ng khí ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c xem và s?a ch?a ??ng h? ?o l?u l??ng khí và ph?i ?áp ?ng các yêu c?u m?i tr??ng c?a ??ng h? ?o l?u l??ng; C?n chú y ??n ?nh h??ng c?a ?ng su?t thi?t b? và ???ng ?ng th??ng ngu?n và h? l?u c?a ??ng h? ?o l?u l??ng thi?t b? ph?i ??ng tr?c, n?u kh?ng s? t?o ra ?ng su?t c?t. Ph??ng v? c?a ??ng h? ?o l?u l??ng c?a thi?t b? nên xem xét ?? dày c?a mi?ng ??m kín ho?c thi?t l?p m?t ph?n ?àn h?i ?àn h?i ? phía ch?y xu?ng.

  Ngoài ra, có s? khác bi?t gi?a chênh l?ch áp su?t và dòng ch?y, m?i tr??ng làm vi?c và xác minh s? mang l?i m?t s? l?i cho ?? chính xác ?o l?u l??ng k?, vì v?y h?y làm t?t nh?ng khía c?nh này ?? áp d?ng t?t. ??ng h? ?o l?u l??ng khí có c?u trúc ??n gi?n, l?p ??t thu?n ti?n th??ng ???c s? d?ng ?? ?o l?u l??ng khí, nh?ng khi tuabin c?a ??ng h? ?o l?u l??ng quay ? t?c ?? cao, ma sát c? h?c s? x?y ra gi?a ? tr?c và tr?c, vì v?y c?n ph?i tr? phí.

  Kh?ng ???c t? mình thay ??i ph??ng pháp n?i day c?a h? th?ng ch?ng cháy n? và tùy y v?n các ??u n?i ??u ra. L?u y r?ng lò xo ?nh h??ng ??n m?i tr??ng và nh? v?y ???c s? d?ng r?ng r?i trong ??ng h? ?o l?u l??ng nit?. Ph?m vi nhi?t ?? ho?t ??ng c?a nó r?ng, kh? n?ng ?ng d?ng m?nh m?, yêu c?u th?p ??i v?i ph?n ?ng tr?c ti?p th??ng l?u và h? l?u. ??ng h? ?o l?u l??ng xoáy kh?ng ?? ch? y?u thu?c v? ??ng h? ?o l?u l??ng khí rung ch?t l?ng, nh?y c?m v?i rung ??ng c?a ???ng ?ng và nhi?u ?i?n t?. Vì v?y, ??ng h? ?o l?u l??ng nên xem xét ??y ?? nhi?u ?i?n t? khi l?p ??t trong m?i tr??ng hi?n tr??ng có rung ??ng nh? và kh?ng rung ??ng.

  Khi s? d?ng thi?t b? ngoài tr?i, c?n ph?i che gi?u, tránh ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i mát m? và ngam n??c m?a, ?nh h??ng ??n tu?i th? s? d?ng bên ngoài. ??ng h? ?o l?u l??ng thi?t b? tr??c tiên nên lo?i b? c?n hàn và các t?p ch?t khác trong ???ng ?ng. Khi ???ng day dài h?n ho?c cách ngu?n dao ??ng g?n h?n, thi?t b? dòng ch?y lên và xu?ng c?a ??ng h? ?o l?u l??ng khí nên ???c h? tr? ?? lo?i b? ?nh h??ng c?a dao ??ng ???ng day.  a片久久资源吧,天天干天天干天天干天天干天天日天天日,91福利国产日韩,观看在线欧美国产
  <wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
  <option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>