<wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
<option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>

 • 400-8899-564

  H? s? c?ng ty  INHA


  C?ng ty chúng t?i chuyên R&D và s?n xu?t các s?n ph?m MFC, và ??i ly và bán các s?n ph?m MFC nh?p kh?u, tích h?p R&D, s?n xu?t, bán hàng, d?ch v? sau bán hàng. Ho?t ??ng kinh doanh c?a chúng t?i kh?ng ch? bao g?m các t?nh, thành ph? trong c? n??c (bao g?m c? khu v?c ?ài Loan), mà còn tri?n khai kinh doanh th? tr??ng n??c ngoài nh? Hàn Qu?c, Malaysia, Australia, hi?n ?ang tích c?c khai thác kinh doanh th? tr??ng qu?c t? nh? Nga, Vi?t Nam, ?n ??.

  Các d? án ho?t ??ng c?a c?ng ty bao g?m bán b? ?i?u khi?n l?u l??ng khí ch?t l??ng cao và ??ng h? ?o l?u l??ng, c?ng nh? các gi?i pháp x? ly khí và các gi?i pháp h? tr? d?ch v? toàn c?u. Các s?n ph?m c?a c?ng ty ?? ???c s? d?ng r?ng r?i trong hóa d?u, luy?n kim, phòng thí nghi?m ??i h?c, vi?n nghiên c?u, hàng kh?ng v? tr?, c?ng nghi?p s?n xu?t th?c ph?m, c?ng nghi?p s?n xu?t d??c ph?m, nhi?t ?i?n, ?i?n h?t nhan, tr?m n?p khí t? nhiên, ch?t bán d?n, n?ng l??ng m?t tr?i, s?n xu?t b?ng ?i?u khi?n tinh th? l?ng và các ngành c?ng nghi?p khác. Tuan th? tri?t ly kinh doanh "Ch?t l??ng là trên h?t, uy tín là trên h?t, qu?n ly là trên h?t, d?ch v? là trên h?t", c?ng ty cam k?t t?t c? các l?nh v?c ?ng d?ng thi?t b? l?u l??ng khí, cung c?p các s?n ph?m ??ng c?p th? gi?i v?i d?ch v? chu ?áo. Th?ng qua nhi?u n?m tích l?y kinh nghi?m, tính chuyên nghi?p và sáng t?o c?a chúng t?i ???c nang cao, ??ng th?i chúng t?i kinh doanh v?i s? trung th?c và d?ch v? ch?t l??ng cao, nh?n ???c s? c?ng nh?n và ?ánh giá cao c?a khách hàng trong các ngành.


  112.jpg


  a片久久资源吧,天天干天天干天天干天天干天天日天天日,91福利国产日韩,观看在线欧美国产
  <wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
  <option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>