<wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
<option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>

 • 400-8899-564

  Qu?ng N?p Hi?n Tài  • K? s? bán hàng

   Chi ti?t Thu g?n

   Nhi?m v?:

   Ch?c v?

   1- Ch?u trách nhi?m thu th?p tài li?u c?a khách hàng m?i ?? giao ti?p và phát tri?n khách hàng;

   2. Ch?u trách nhi?m bán các thi?t b? và d?ng c? th??ng hi?u khác nhau c?a c?ng ty;

   3- Ch?u trách nhi?m duy trì quan h? khách hàng, th??ng m?i c?a khách hàng c? m?i c?a c?ng ty;

   4. Trang web ngành, tri?n l?m thu th?p và tham gia, t? ?ó thu hút khách;

   5- Có th? gi?ng gi?i thu?n th?c ki?n th?c s?n ph?m ngành PPT;

   6- Ki?m tra vi?c nh?n và giao hàng c?a cá nhan, c?ng ty cho khách hàng;

   7- Hoàn thành và n?p, báo cáo tu?n, báo tháng, báo quy, báo hàng n?m;


   Trình ??:

   Yêu c?u tuy?n d?ng

   1. Cao ??ng tr? lên, có nhi?t tình cao ??i v?i c?ng tác tiêu th?, nam n? kh?ng gi?i h?n;

   2- Có n?ng l?c h?c t?p m?nh m? và n?ng l?c giao ti?p xu?t s?c, có tinh th?n h?p tác nhóm;

   3. có kh? n?ng ?ng bi?n t?t, có th? ch?u ???c áp l?c c?ng vi?c, có th? ch?u ??ng khó kh?n, có th? thích nghi v?i chuy?n ?i c?ng tác;

   4. Giàu tinh th?n thách th?c, kh?ng yên tam v?i hi?n tr?ng, thích ti?p xúc v?i nh?ng th? m?i m?;

   5- ?u tiên tuy?n d?ng ng??i có kinh nghi?m tiêu th? ti?ng Anh và ngành ?i?n t?;


  • K? s? c?ng ngh? ph?n m?m 1 K? s? c?ng ngh? m?ch 1

   Chi ti?t Thu g?n

   Nhi?m v?:

   Nhi?m v?:

   1- Ch?u trách nhi?m b?o trì nang c?p s?n ph?m c?a c?ng ty;

   2. Ki?m tra d? li?u s?n ph?m;

   3- B?o trì h? th?ng;

   4- ??nh k? trao ??i, h?p tác v?i các t? ch?c h?p tác.


   Trình ??:

   T? cách nh?m ch?c:

   - Làm quen v?i C #, Modbus.PLC thi?t k? h? th?ng;

   2, có thi?t k? m?ch ?i?n t?, kh? n?ng l?p trình thi?t k? m?ch k? thu?t s? t??ng t?;

   3. Có n?ng l?c h?c t?p m?nh m? và n?ng l?c giao ti?p xu?t s?c;

   4. Tính cách c?ng c?i, t? duy nhanh nh?n, có n?ng l?c ?ng bi?n và kh? n?ng ch?u áp l?c t?t;

  a片久久资源吧,天天干天天干天天干天天干天天日天天日,91福利国产日韩,观看在线欧美国产
  <wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
  <option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>