<wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
<option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>

 • 400-8899-564

  Cau h?i th??ng g?p



  • C?n l?p ??t b? l?c ? ??u tr??c c?a ???ng ?ng ?o l?u l??ng khí?


   Khi th? áp su?t ???ng ?ng, b?n nên chú y ??n ph?m vi ?o áp su?t c?a c?m bi?n áp su?t ???c c?u hình b?i ??ng h? ?o l?u l??ng khí th?ng minh ?? tránh quá áp làm h?ng c?m bi?n áp su?t. ??ng h? ?o l?u l??ng có th? ???c thi?t l?p theo ph??ng v? d?c, ngang ho?c nghiêng tùy y theo d?u h??ng dòng ch?y. Khi ??ng h? ?o l?u l??ng khí ho?t ??ng, b?n kh?ng ???c phép m? n?p sau ?? thay ??i các th?ng s? xu?t hi?n, n?u kh?ng nó s? ?nh h??ng ??n ho?t ??ng bình th??ng c?a ??ng h? ?o l?u l??ng khí, b?n có c?n cài


   Thêm
  • Nh?ng bi?n pháp ch?ng ?óng b?ng nào ???c l?p ??t ??ng h? ?o l?u l??ng khí?


   Mùa ??ng chênh l?ch nhi?t ?? ngày và ?êm quá l?n, ban ?êm th?m chí có th? ??t t?i am h?n hai m??i ??, n?u gi?i quy?t t? ph??ng di?n l?a ch?n thì t? l? tính giá t??ng ??i l?n kh?ng có l?i, mà l?a ch?n ph??ng pháp gi? ?m cùng nhi?t, b?o trì (ki?m tra ?i?m, bài ti?t ? nhi?m) là bi?n pháp gi?i quy?t t?t nh?t ch?ng ??ng l?nh. ??ng h? ?o l?u l??ng khí c?a tín hi?u truy?n xa, ??u hi?n th? ?? xem xét các yêu c?u nhi?t ?? m?i tr??ng ch?u ???c, v?i ch?t l?ng cách ly ?? xem xét các yêu c?u nhi?t ?? m?i tr?


   Thêm
  • ??ng h? ?o l?u l??ng kh?i, khái ni?m b? ?i?u khi?n l?u l??ng kh?i


   ??ng h? ?o l?u l??ng kh?i, Mass Flow Meter (MFM), là m?t thi?t b? ?o l?u l??ng khí chính xác v?i các phép ?o kh?ng b? thay ??i do bi?n ??ng nhi?t ?? ho?c áp su?t và kh?ng yêu c?u b?i th??ng áp su?t nhi?t ??.


   Thêm
  • T?ng quan v? s?n ph?m MFC và MFM


   MFC, Mass Flow Controller (vi?t t?t MFC), là m?t thi?t b? ?n ??nh dòng khí có th? ???c ?i?u khi?n t? ??ng b?ng tay ho?c k?t n?i v?i máy tính ?? ?i?u khi?n dòng khí nhanh chóng và chính xác trên m?t ph?m vi r?ng h?n. Ngay c? khi áp su?t h? th?ng dao ??ng ho?c nhi?t ?? m?i tr??ng thay ??i nh?, nó s? kh?ng ?nh h??ng ??n ho?t ??ng bình th??ng c?a nó. V? nguyên t?c, kh?ng c?n bù nhi?t ?? và áp su?t.


   Thêm
  • ??ng h? ?o l?u l??ng khí ?o t?c ?? dòng ch?y cao nh? th? nào?


   Ph?n ?ng ?i?u khi?n nhanh kh?ng ch? ??m b?o thi?t b? ??t ???c giá tr? cài ??t nhanh chóng mà còn duy trì dòng ch?y ?n ??nh ?? tránh b? ?nh h??ng b?i bi?n ??ng áp su?t. T?c ?? ph?n ?ng c?a m?t thi?t b? ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c ?o l??ng ?? chính xác và ki?m soát dòng ch?y ?n ??nh.


   Thêm



  a片久久资源吧,天天干天天干天天干天天干天天日天天日,91福利国产日韩,观看在线欧美国产
  <wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
  <option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>