<wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
<option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>

 • 400-8899-564

  Ho?t ??ng doanh nghi?p  Phan tích hi?n tr?ng th? tr??ng c?ng nghi?p d?ng c?


  2023/02/14 S? l?n xem:60

  Thi?t b? ?o ??c là m?t ph??ng ti?n và thi?t b? ?? m?i ng??i ?o l??ng, thu th?p, phan tích và ki?m soát các th?ng tin khác nhau trong th? gi?i khách quan, thi?t b? ?o ??c là m?t c?ng c? c? b?n ?? hi?u và thay ??i th? gi?i và là m?t ph?n kh?ng th? thi?u c?a ngành c?ng nghi?p th?ng tin. V?i s? chuy?n ??i và nang c?p liên t?c c?a các ngành c?ng nghi?p truy?n th?ng c?a Trung Qu?c, s? phát tri?n nhanh chóng c?a các ngành c?ng nghi?p m?i n?i, nang cao m?c s?ng c?a ng??i dan, các d? án l?n, thi?t b? c?ng nghi?p, s?n xu?t th?ng minh, y h?c ??i s?ng, n?ng l??ng m?i, k? thu?t hàng h?i, ?i?n h?t nhan, nhu c?u khoa h?c v? d?ng c? và thi?t b? s? m? r?ng h?n n?a, ngành c?ng nghi?p d?ng c? và thi?t b? c?a Trung Qu?c s? m? ra c? h?i phát tri?n m?i.

  K? t? n?m 2011, s? l??ng ??n v? s?n xu?t d?ng c? và thi?t b? ? Trung Qu?c ?? có xu h??ng t?ng lên. D? li?u cho th?y, ??n n?m 2020, các doanh nghi?p s?n xu?t thi?t b? c?a Trung Qu?c s? ??t 4.906 doanh nghi?p, t?ng 455 doanh nghi?p so v?i n?m 2019. T? tháng 1 n?m 2021 ??n tháng 2 n?m 2021, các doanh nghi?p s?n xu?t thi?t b? ?o ??c c?a Trung Qu?c s? ??t 5333 doanh nghi?p.

  D?ng c? ?o là m?t thi?t b? ho?c thi?t b? ???c s? d?ng ?? ki?m tra, ?o l??ng, ki?m soát, phan tích, tính toán và hi?n th? kh?i l??ng v?t ly, kh?i l??ng hóa h?c, sinh kh?i, th?ng s? ?i?n, ??i l??ng hình h?c và tr?ng thái chuy?n ??ng c?a ??i t??ng ???c ?o. Theo phan lo?i c?ng nghi?p, ngành c?ng nghi?p d?ng c? bao g?m 20 chuyên ngành nh?, bao g?m thi?t b? h? th?ng ?i?u khi?n t? ??ng c?ng nghi?p, d?ng c? ?i?n, d?ng c? quang h?c, d?ng c? phòng thí nghi?m, d?ng c? phan tích, máy ?o, d?ng c? c?ng nghi?p và d?ng c? ??c bi?t ?? giám sát m?i tr??ng.

  D?ng c? Yilou ???c s? d?ng r?ng r?i trong các ngành c?ng nghi?p khác nhau nh? thép, d?u m?, hóa ch?t, hàng kh?ng v? tr?, ? t?. Nó là "h? s? nhan" c?a s?n xu?t c?ng nghi?p, "tiên phong" c?a nghiên c?u khoa h?c, "s?c m?nh chi?n ??u" c?a quan ??i c?ng nh? "s?c m?nh chi?n ??u" c?a cu?c s?ng hi?n ??i. "Th?m phán v?t li?u" là chìa khóa và c?t l?i c?a ph??ng pháp "Made in China" trong "Made in China" và là n?n t?ng c?a vi?c xay d?ng m?t c??ng qu?c khoa h?c và c?ng ngh? th? gi?i. Là m?t ph??ng ti?n ?o l??ng và th? nghi?m, thi?t b? ?o ??c là m?t liên k?t quan tr?ng trong vi?c nang cao m?c ?? ?o l??ng và th? nghi?m ? n??c ta.  a片久久资源吧,天天干天天干天天干天天干天天日天天日,91福利国产日韩,观看在线欧美国产
  <wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
  <option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>